Algemeen
De deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor trainingen, seminars, workshops en opleidingen (hierna te noemen “cursussen”) tussen TD SYNNEX en opdrachtgevers. TD SYNNEX behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het cursusmateriaal, de cursusinhoud, samenstelling en prijzen van de cursus, workshop of seminar, zonder voorafgaande opgave van redenen door te voeren, indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven en zonder deswege tot schadevergoeding gehouden te zijn.  Naast deze cursusvoorwaarden zijn de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van TD SYNNEX van toepassing.

Tarieven, facturering en betaling
De prijzen voor de cursussen staan vermeld op de TD SYNNEX Education website, Global Knowledge website of in een geldige schriftelijke offerte van TD SYNNEX. Deze prijzen zijn geheel vrijblijvend en uitgedrukt in euro’s, exclusief btw. Facturatie vindt plaats na aanvang van de cursus. Betaling dient te geschieden door bijschrijving van het op de factuur vermelde bedrag op de bankrekening van TD SYNNEX, onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum. Het factuurbedrag dient overgeschreven te worden volgens de betaalcondities gekoppeld aan het klantnummer van de opdrachtgever op de bankrekening van TD SYNNEX.

Totstandkoming en aanmelding van de opdracht
TD SYNNEX aanvaardt slechts die cursusopdrachten waarvoor het de kwalificaties bezit. De in een cursus in te zetten docenten namens TD SYNNEX dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die cursusopdracht te kunnen werken.

Aanmeldingen voor cursussen  dienen te geschieden door het inzenden van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Telefonische aanmeldingen dienen via het origineel inschrijfformulier alsnog schriftelijk te worden bevestigd. Daarnaast is het mogelijk om via de TD SYNNEX Education website of Global Knowledge in te schrijven. De inschrijving door de opdrachtgever zal slechts definitief zijn na bevestiging door TD SYNNEX. TD SYNNEX behoudt zich het recht voor om individuele deelnemers van cursussen uit te sluiten.

Faciliteiten
TD SYNNEX verklaart over alle benodigde faciliteiten te beschikken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de cursusopdracht. Tenzij anders aangegeven worden de cursussen gegeven bij TD SYNNEX te Bodegraven. In voorkomende gevallen kunnen cursussen ook op andere locaties worden gegeven.

Bij het verzorgen van cursussen op locatie van de Opdrachtgever, worden afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen. Als bij uitvoering van de cursussen blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan en daardoor de kwaliteit van de cursus niet meer door TD SYNNEX kan worden gewaarborgd, behoudt TD SYNNEX zich het recht voor de cursus niet te geven of te staken.

Note: Mocht TD SYNNEX besluiten de cursus niet te geven of te annuleren, dan heeft TD SYNNEX recht op compensatie van de reeds gemaakte kosten.

Annulering door de opdrachtgever
Annulering door de opdrachtgever van deelname van één of meer cursisten, of van de huur van een docent of een leslokaal kan kosteloos tot vijftien werkdagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering tussen vijf en vijftien werkdagen vóór aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen vijf werkdagen voor aanvang van de cursus of in geval van no-show is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Bij eenzijdige annulering door de opdrachtgever heeft de opdrachtgever niet automatisch het recht op vervanging van de cursus, van huur van een lokaal of docent op een ander moment. Verplaatsen van een cursusopdracht naar een ander moment geldt als annulering van de geplaatste order. Een nieuwe bestelling volgens de vastgelegde procedure zal moeten worden geplaatst.

Note: Annuleringen dienen tijdig en schriftelijk bevestigd te worden. Dit kan zijn per post, fax of e-mail.

Annulering door TD SYNNEX
TD SYNNEX behoudt zich het recht voor een training zonder opgave van reden te annuleren en zonder om die reden tot enige schadevergoeding ten aanzien van de opdrachtgever gehouden te zijn. Enkel in de omstandigheid dat deze annulering toerekenbaar is aan TD SYNNEX zal TD SYNNEX gehouden zijn tot schadevergoeding die beperkt is tot restitutie van het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld.

Vertrouwelijkheid
TD SYNNEX zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.

Deelnemersaantal
Om didactische redenen wordt door TD SYNNEX per cursus een maximum en een minimum gesteld aan het aantal deelnemers. TD SYNNEX behoudt zich het recht voor om cursussen waarvoor onvoldoende inschrijvingen zijn, te verplaatsen in tijd of locatie, of af te lasten.

Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de training of opleiding zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van TD SYNNEX. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van TD SYNNEX. Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software van het TD SYNNEX geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren aan te passen, te publiceren of op enige andere wijze te exploiteren of te vermenigvuldigen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van TD SYNNEX.

Auteursrecht
Alle in de cursus gebruikte materialen (inclusief software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

Note: Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een cursus (of gedeelten hiervan) is uitdrukkelijk verboden.